REGULAMENT CONCURS CITEȘTE ȘI CÂȘTIGĂ

I. ORGANIZATORUL

Organizatorul prezentei campanii este: S.C. CD PRESS S.R.L., prin publicația DOXI, având sediul in București, Str. Logofătul Tăutu, nr. 67, sector 3, tel. 021.3373737, fax.021.3375757. Premiul este un produs ALLVIEW.

II. PARTICIPANȚII

Pot participa la această campanie toate cadrele didactice membre ale Cubului de Lectură DOXI (detalii despre înscriere pe www.doxi.ro și la nr. de telefon 021.337.37.37).

Excepție de la paragraful de mai sus fac angajații CD PRESS, precum și rudele lor de gradul I, care nu pot participa la concurs.

III. DURATA ȘI DESCRIEREA CONCURSULUI

Concursul „Citește și câștigă” se desfășoară în mai multe etape independente în perioada 15 septembrie-30 iunie a anului școlar 2016-2017.

Concursul se adresează cadrelor didactice înscrise în Clubul de lectură DOXI, care participă, în numele clasei, la tragerea la sorți. Premiul câștigat este unul colectiv, el reprezentând un produs electronic util pentru activitatea din clasă.

IV. MECANISMUL PROMOȚIEI

Pentru a avea posibilitatea de a câștiga un produs electronic pe durata Concursului, orice persoană care întrunește condițiile trebuie să se găsească, la momentul extragerii câștigurilor, în lista de emailuri a participanților la concurs. Pentru desfășurarea Concursului, prin acordul organizatorului, în Revista DOXI editată de SC CD PRESS SRL se publică o întrebare într‐un spațiu special alocat Concursului, ușor vizibil cititorilor. Pentru a avea șansa câștigului, cadrele didactice trebuie să completeze talonul din revistă cu datele corecte și răspunsul la întrebarea publicată în direct pe talon, să‐l fotografieze și să transmită fotografia prin e‐mail la adresa doxi@cdpress.ro, având ca subiect „Concurs DOXI – Citește și câștigă” – județ……… (se completează județul participantului)”.

Orice talon din perioada de desfășurare a concursului poate fi trimis o singură dată pentru fiecare număr al publicației, până la data indicată pe fiecare talon.

Toate taloanele modificate și/sau trimise de mai multe ori sunt excluse din concurs.

Taloanele ilizibile, răspunsurile incorecte și/sau incomplete vor atrage descalificarea participanților care le‐au transmis, participanți care astfel vor fi lipsiți de orice posibilitate de a pretinde drepturi asupra Concursului, premiilor sau a altor aspecte ținând de acestea, asemenea persoanelor care nu au participat la Concurs.

Răspunsul pe care participanții trebuie să‐l transmită în organizarea și desfășurarea Concursului va cuprinde de asemenea rubrici menite să conducă la identificarea și individualizarea participanților și vor fi următoarele:

  • numele și prenumele persoanei (cf. datelor din cartea de identitate sau certificatul de naștere);
  • număr de telefon (la acest număr va fi contactat participantul în cazul câștigării unui premiu);
  • e-mail;
  • clasa, numele și adresa școlii;
  • răspunsul

Informațiile prezentului Regulament sunt obligatorii, lipsa lor din mesajul de răspuns atrăgând sancțiunea neînscrierii persoanei expeditoare între participanții la concurs sau conducând la imposibilitatea expedierii mesajului în forma respectivă.

Prin înscrierea la concurs și comunicarea răspunsului către Organizator, fiecare participant își manifestă asumarea și acceptarea necondiționată a prezentului Regulament, inclusiv acordul sau expres ca datele sale, inclusiv adresa de e-mail, să fie reținute și introduse într‐o bază de date a organizatorului SC CD Press SRL spre a fi utilizate în scopul promovării produselor și serviciilor sale prin transmiterea unor documente de tip newsletter și prin alte practice corecte și general acceptate în acest scop.

Toți participanții care au transmis e-mailuri cu taloane valide vor fi considerați calificați pentru tragerea la sorți în cadrul căreia vor fi desemnați câștigătorii. Tragerea la sorți va avea loc la data înscrisă pe fiecare talon în parte, ora 17:00, la sediul CD PRESS SRL, în prezența unei comisii alcătuite din 3 persoane desemnate de Organizator. Pentru aceeași etapă, respectiv în raport cu aceeași întrebare, Organizatorul va face șase extrageri succesive, pentru eventualitatea în care, în ordinea extragerii, persoanele cu prioritate nu pot fi contactate ori nu pot utiliza premiul sau sunt împiedicate din orice alt motiv să dea finalitatea premiului câștigat.

Câștigătorii vor fi anunțați pe pagina de facebook: facebook.com/DOXI și vor fi contactați telefonic la numărul de telefon mobil indicat pe talonul de concurs trimis organizatorilor. În cazul în care primul câștigător extras nu va putea fi contactat de organizator în ziua extragerii și nici el personal nu îl contactează pe Organizator la nr. de telefon 021.3373737 în urmatoarele 3 zile lucratoare în intervalul 9:00‐17:00, respectivul câștigător va pierde premiul, fiind considerat descalificat, iar în ziua imediat următoare organizatorii vor proceda la anunțarea următoarei persoane extrase, cu aplicarea în continuare a aceluiași mecanism.

Având în vedere prevederile art. 42 alin. 2 din Ordonanța nr. 99/2000, republicată, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, care stipulează: “În regulament se va preciza obligația organizatorului de a face publice numele câștigătorilor și câștigurile acordate”, urmează ca Organizatorul să publice numele câștigătorilor și câștigul acordat pe pagina de Facebook/DOXI conformându‐se astfel, chiar și în cazul acestui concurs, singurelor prevederi legale, care reglementează conținutul regulamentului. Totuși, Organizatorul nu va publica numele câștigătorului care arată în mod expres că nu este de acord cu o astfel de publicare.

V. PREMIILE DISTRIBUITE ÎN CADRUL CONCURSULUI

Premiul îl reprezintă produse electronice (telefoane inteligente, tablete etc.).

VI. RIDICAREA PREMIILOR DISTRIBUITE ÎN CADRUL CONCURSULUI

Premiile vor fi trimise prin curier cu confirmare de primire în maxim 2 săptămâni de la anunțarea și validarea câștigătorului. Participanții pot obține informații la nr. de telefon 021‐337‐37‐37, apel cu tarif normal.

Fiecare premiu va fi trimis însoțit de un Proces Verbal de predare-primire, emis în două exemplare, unul pentru CD Press SRL și cel de-al doilea pentru câștigătorul premiului. După primirea coletului ce conține premiul și Procesul Verbal, fiecare câștigător are obligația să completeze, să semneze și să reexpedieze către CD Press SRL, exemplarul în original al acestui Proces Verbal.

VII. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

În caz de câștig, participantul nu poate opta pentru preschimbarea premiului în bani sau în alte produse ori servicii.

VIII. GARANȚIA SERVICIILOR

Garanția produsului va fi asigurată și suportată, conform reglementărilor în vigoare, de către producătorul dispozitivului. În privința acestor servicii, editorul CD Press SRL nu își asumă niciun fel de răspundere ori obligații, orice cereri sau plângeri în legătură cu acestea urmând a fi adresate exclusiv producătorului. De asemenea, Organizatorul CD Press SRL nu va fi răspunzător pentru nicio inexactitate, întârziere sau omisiune generate de furnizorii serviciilor de Internet sau curierat.

IX. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

În conformitate cu prevederile Legii 677/2001 privind protecția datelor personale, organizatorul își asumă obligația de a nu face disponibile în niciun fel datele personale ale participanților fără acceptul acestora dat în condițiile legii. Datele personale ale participanților și ale câștigătorilor vor putea fi folosite de către CD PRESS SRL în conformitate cu prevederile acestui Regulament. Este obligația Organizatorului să introducă în baza de date toate datele personale ale persoanelor care întrunesc condițiile în vederea participării la Concurs, exact așa cum acestea sunt transmise de către particpanții înșiși prin poșta electronică la adresa doxi@cdpress.ro. Organizatorul nu își asumă niciun fel de răspundere în cazul în care participanții își trimit datele personale în mod eronat, cei într‐o astfel de situație fiind descalificați și pierzând orice drept de a revendica premiile.

X. ANGAJAMENTE ȘI VERIFICAREA DREPTULUI DE PARTICIPARE

Organizatorul se obligă să facă public numele câștigătorului și premiul acordat, numai în măsura în care câștigătorul și‐a exprimat în mod expres acordul asupra folosirii datelor lor personale în scopurile prezentate anterior. Daca participanții nu își manifestă acordul ca datele personale să fie folosite de către organizator spre a fi făcute publice datele câștigătorului, atunci se va considera că respectivii participanți nu sunt de acord cu folosirea datelor lor personale.

XI. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI

Organizatorul nu își asumă niciun fel de răspundere derivând din sau în legătura cu datele de identitate completate în mesajul de răspuns. De asemenea, organizatorul CD Press SRL nu va putea fi implicat în astfel de litigii.

 XII. TAXE

Organizatorul nu își asumă obligația plății niciunei taxe și niciunui impozit, cu excepția impozitului pe venitul obținut ca urmare a acordării premiilor campaniei, impozit care se reține la sursă, în conformitate cu prevederile Titlului al III‐lea din Legea 571/2003 – Codul fiscal. Totuși, având în vedere că valoarea premiului este inferioară pragului de 600 de lei, participanții iau la cunoștință că în cadrul Concursului de față nu se datorează impozitul pe premiile câștigate, potrivit art. 77 alin. 4 Cod Fiscal.

XIII. REGULAMENTUL OFICIAL

Acest REGULAMENT prezintă condițiile pe care participanții la Concurs trebuie să le îndeplinească pentru a fi considerați eligibili. Înscrierea în acest Concurs înseamnă pentru participanți aderarea necondiționată și irevocabilă la termenii acesteia.

Prezentul REGULAMENT este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant atât la sediul organizatorului cât și pe site‐ul www.doxi.ro

Organizator
CD PRESS S.R.L.